5 ข้อที่ฝ่าย HR ต้องรู้! เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Table of Contents

Personal Data Protection Act (PDPA) หรือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายใหม่ที่ประกาศในปี 2562 และปัจจุบัน มีการบังคับใช้กฎหมาย PDPA อย่างเต็มรูปแบบ โดย PDPA เป็นกฎหมายที่กำหนดหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บัญชีธนาคาร อีเมล ไอดีไลน์ บัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์ ลายนิ้วมือ ประวัติสุขภาพ เป็นต้น เจ้าของธุรกิจและฝ่ายบุคคลจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง PDPA เป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลของพนักงานเกี่ยวข้องกับเรื่อง PDPA โดยตรง ฝ่าย HR จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีป้องกันที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง มาดูกันว่า

 

5 ข้อที่ฝ่าย HR ต้องรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

 

  1. ฝ่ายบุคคลต้องขอความยินยอมจากพนักงาน เพื่อจัดเก็บหรือใช้ข้อมูลตาม PDPA ตามกฎหมายของ PDPA ฝ่ายบุคคลจะต้องขอความยินยอมจากพนักงานเสมอ เมื่อต้องการจัดเก็บหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ ตั้งแต่การยื่นสมัครงาน โดยสามารถใช้วิธีการแจ้งผู้สมัครผ่านใบสมัครงานหรือส่งผ่านทางอีเมลที่เป็นช่องทางในการยื่น Resume ฝ่ายบุคคลควรมีการวางแผนและตรวจสอบให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมาย PDPA เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในภายหลัง
  2. ฝ่ายบุคคลต้องจัดเก็บและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นอย่างดี แน่นอนว่าฝ่ายบุคคลหรือฝ่าย HR เป็นผู้ที่ถือข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครและพนักงานทุกคนในองค์กร เมื่อกฎหมาย PDPA มีการบังคับใช้ ฝ่ายบุคคลจำเป็นต้องเก็บและรวบรวมข้อมูลเอาไว้ไม่ให้รั่วไหล หรือมีการนำไปใช้ที่ผิดจุดประสงค์ มีการประเมินผลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ปกป้องข้อมูลของพนักงาน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและตรงตามนโยบายที่กำหนดของบริษัท
  3. ฝ่ายบุคคลต้องแจ้งพนักงานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่ตรงตามข้อบัญญัติของ PDPA ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ฝ่ายบุคคลต้องแจ้งให้พนักงานทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวม จัดเก็บ หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ซึ่งการแจ้งให้พนักงานทราบ ฝ่าย HR สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลเวียนเกี่ยวกับนโยบาย PDPA ภายในบริษัท การติดตั้ง HR Privacy Policy บนเว็บไซต์ หรือปิดประกาศ HR Privacy Policy ที่ป้ายปิดประกาศของออฟฟิศ
  4. เมื่อฝ่ายบุคคลต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม ต้องระบุรายละเอียดของการส่งต่อข้อมูลใน Privacy Policy และต้องขอความยินยอมก่อนทุกครั้ง เมื่อฝ่ายบุคคลมีความจำเป็นต้องยื่นเอกสารให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กร เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงาน การส่งชื่อหรือเลขบัญชีธนาคารและเงินเดือน ให้แผนกบัญชีในบริษัท หรือการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ เช่น การยื่นสิทธิประกันสังคม การยื่นภาษีกรมสรรพากร ทั้งหมดถือเป็นการประมวลผลข้อมูลตาม PDPA ฝ่าย HR จะต้องมีการระบุรายละเอียดใน Privacy Policy ว่าส่งให้หน่วยงานไหน เพื่ออะไร และต้องแจ้งให้พนักงานยินยอมให้การเปิดเผยข้อมูลก่อนทุกครั้ง
  5. เตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ตรงตามกฎหมาย PDPA กฎหมาย PDPA เป็นเรื่องที่ฝ่ายบุคคลต้องให้ความสำคัญอย่างมาก หากไม่มีการเตรียมความพร้อมและมาตรการรักษาข้อมูลที่ครอบคลุม เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลออกไป บริษัทจะต้องได้รับบทลงโทษตามข้อบัญญัติของ PDPA ดังนี้
  • โทษทางแพ่ง – ผู้ละเมิดต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็น 2 เท่าของความเสียหายจริง
  • โทษทางอาญา – ผู้ละเมิดจำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือปรับสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • โทษทางปกครอง – ผู้ละเมิดปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

กฎหมาย PDPA เป็นกฎหมายที่เริ่มกำหนดใช้ได้ไม่นาน ฝ่ายบุคคลหรือจะต้องผู้นำในการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA

Vinarco เป็นบริษัท Manpower Contractor Agency ที่จัดหาโซลูชันด้านการจัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะสูง จากความต้องการของอุตสาหกรรมที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคนิคเฉพาะทางอย่าง Oil & Gas อีกทั้ง เรายังมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA, วางแผนโซลูชันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA จากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) และมีการจัดฝึกอบรม PDPA Training สำหรับองค์กรต่างๆ ด้วยแพลตฟอร์ม VinarcoFormiti LMS ที่สามารถดำเนินการบนพีซี  สมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมความพร้อมและวางแผน Privacy Policy ให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA อย่างรอบคอบและแม่นยำมากขึ้น

 

Testimonials
Follow our social media

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at PDPA Terms and can manage your own privacy by clicking setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save