DPO Outsourced Service บทบาทสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ขาดไม่ได้

DPO Outsourced Service
Table of Contents

DPO Outsourced Service คือผู้เชี่ยวชาญด้าน พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด ช่วยให้องค์กรสามารถ เก็บรวบรวม เปิดเผย และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับความยินยอม จนนำมาสู่ความผิดพลาดที่ยากจะแก้ไขและควบคุมได้ DPO หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เป็นตำแหน่งสำคัญที่องค์กรต้องมี และให้ความสำคัญในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ

ตัวอย่างจากองค์กรแห่งหนึ่งในประเทศสเปนถูกฟ้องร้องโดยสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสเปน เนื่องจากองค์กรดังกล่าว ไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เพื่อทำหน้าที่ควบคุม และจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ถูกปรับเป็นเงินกว่า 9 แสนบาท เลยทีเดียว แม้ว่าในไทยจะยังไม่มีการบังคับใช้เต็มรูปแบบ แต่เราก็ต้องมีการเตรียมตัวรับมือให้พร้อม เพื่อป้องกันความเสียหายด้านการเงิน และชื่อเสียงขององค์กร ที่อาจส่งผลในอนาคตข้างหน้า ก่อนอื่นเราขอพาทุกท่านมารู้จักกับ DPO Outsourced Services ว่าคืออะไร ช่วยองค์กรได้อย่างไรกันก่อน

DPO Outsourced Services คืออะไร

ผู้ให้บริการ DPO จากภายนอก ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภายใน (ข้อมูลของพนักงาน) ข้อมูลภายนอก (ข้อมูลของลูกค้า) โดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่องค์กร และพนักงานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่การเก็บจัดเก็บรวบรวม, เปิดเผย, และนำข้อมูลไปใช้ รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในนามขององค์กร

 

หน้าที่ของ DPO Outsourced Service  มีอะไรบ้าง?

ตามมาตรา 42 ของ PDPA ได้กำหนดหน้าที่ของตำแหน่งดังกล่าวไว้ ดังนี้

  1. ให้คำแนะนำด้าน PDPA แก่คนในองค์กร

ให้คำแนะนำกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ง ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ตรวจสอบการดำเนินงาน

ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

เก็บรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้ หรือได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์อย่างเพียงพอ รวมทั้งอำนวย ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่

 

Vinarco ให้บริการ DPO Outsourced Services อย่างมืออาชีพ

Vinarco ให้บริการ DPO Outsourced Services อย่างมืออาชีพ เราจะจัดการโซลูชันการปฏิบัติตามข้อกำหนดในนามของคุณอย่างมืออาชีพ และจัดการทุกช่องโหว่ที่เกิดขึ้น ช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการให้ความสำคัญกับธุรกิจของคุณ บริการ DPO ของเรา จะดูแลองค์กรของคุณด้วยความยืดหยุ่นและเชื่อถือได้ ปกป้ององค์กร จัดเตรียมความพร้อมด้าน PDPA ด้วยการใช้บริการ DPO Outsourced Services ดูแล ปกป้อง จัดเก็บรวบรวม วางนโยบายการเปิดเผย, และนำข้อมูลไปใช้ พร้อมตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อ้างอิงจาก : https://www.aepd.es/es/documento/ps-00417-2019.pdf?fbclid=IwAR1yfle52LMIWsf3pyuN3-MMBYwtzX4LzG1PKLFPShXkBMgA8KHl9yNN9A0

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

 

Testimonials
Follow our social media

We use cookies to improve performance. and good experience using your website You can study the details at PDPA Terms and can manage your own privacy by clicking setting

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save